Hoe regelen wij toezicht?

Onze Raad van Commissarissen

De Kernen heeft een Raad van Commissarissen (RvC). Deze houdt toezicht op de uitvoering van het beleid van (het bestuur van) De Kernen. Daarvoor keurt de RvC de begroting en beleidsvoorstellen van de bestuurder goed en stelt ook de jaarrekening vast. Ook benoemt de RvC de accountant en geeft de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies. 

Vijf leden

De Kernen heeft vijf RvC-leden met uiteenlopende achtergronden en hebben bewust gekozen voor De Kernen. Hun kennis en ervaring zetten ze graag in om ons te ondersteunen in en toezicht te houden op ons beleid. Het zijn maatschappelijk betrokken leden, te weten:     

John van den Dungen -voorzitter 

Expertise: bedrijfskunde, algemeen management. Voorgedragen door de Vereniging huurdersbelangen Rivierengebied en Huurdersbelangenvereniging Bommelerwaard

Ivone Bergsma - vice-voorzitter

Expertise: economie en zorg 

Jos Wielders - lid

Expertise: brede betrokkenheid bij het maatschappelijk middenveld, m.n.ook bij kleine kernen. Voorgedragen door Vereniging Huurdersbelangen Rivierengebied en Huurdersbelangenvereniging Bommelerwaard.  

Patrick Esveld - lid

Expertise: vastgoeddeskundige 

Noël Kees - lid

Expertise: financiën en control 

De RvC overlegt ongeveer vijf keer per jaar met De Kernen. Dan bespreken zij onder meer het beleid dat de organisatie voorstaat.