Hoe regelen wij toezicht?

Onze Raad van Commissarissen

De Kernen heeft een Raad van Commissarissen (RvC). Deze houdt toezicht op de uitvoering van het beleid van (het bestuur van) De Kernen. Daarvoor keurt de RvC de begroting en beleidsvoorstellen van de bestuurder goed en stelt ook de jaarrekening vast. Ook benoemt de RvC de accountant en geeft de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies. 

Vijf leden

De Kernen heeft vijf RvC-leden met uiteenlopende achtergronden en hebben bewust gekozen voor De Kernen. Hun kennis en ervaring zetten ze graag in om ons te ondersteunen in en toezicht te houden op ons beleid. Het zijn maatschappelijk betrokken leden, te weten:     

John van den Dungen -voorzitter 

Expertise: bedrijfskunde, algemeen management
Herbenoemd: 24 november 2016 (einde zittingstermijn 24 november 2020)

Ivone Bergsma - vice-voorzitter

Expertise: economie, zorg
Mogelijke datum herbenoeming: 30 juni 2019 einde zittingstermijn 30 juni 2023)

Jos Wielders - lid

Expertise: sociaal beleid/publieke domein
Herbenoemd: 9 oktober 2017 (einde zittingstermijn 9 oktober 2021)

Patrick Esveld - lid

Expertise: organisatieverandering, conflictbemiddeling, woning- en gebiedsontwikkeling.
Herbenoemd: 10 december 2017 (einde zittingstermijn 10 december 2021)

Noël Kees - lid

Expertise: financiën en accountancy
Mogelijke datum herbenoeming: 1 september 2020 (einde zittingstermijn 1 september 2024)

De RvC overlegt ongeveer vijf keer per jaar met De Kernen. Dan bespreken zij onder meer het beleid dat de organisatie voorstaat.