De Kernen beweegt mee met veranderende woningmarkt

Publicatiedatum: 12-10-2012

De Kernen houdt er voor de toekomst rekening mee dat er minder vraag is naar huurwoningen in de kleinere kernen in haar werkgebied. Demografische ontwikkelingen en marktontwikkelingen laten zien dat er een afnemende vraag is naar huurwoningen in de kleinste kernen. Vooral mensen die voorzieningen in de buurt nodig hebben, trekken naar de grotere kernen.

De Kernen volgt deze ontwikkelingen en wil haar aanbod aan laten sluiten op de vraag in de markt. Zo voorkomt ze leegstand en een verstoring van de lokale woningmarkt. De Kernen kan en wil niet voor de leegstand bouwen. Dat is zeer ongunstig voor een dorp. 

Lange termijn versus korte termijn

Ons woningbezit gaat lang mee. Daarom nemen wij besluiten op basis van middellange en lange termijn ontwikkelingen. Demografische ontwikkelingen laten een vergrijzing van de bevolking zien en op sommige plaatsen een bevolkingskrimp. Een andere ontwikkeling is dat mensen steeds langer thuis moeten en willen blijven wonen en daarin kan De Kernen ondersteunen. De grotere vraag naar woningen in grotere kernen zien we al langer. Cijfers onderbouwen dit. De vraag naar huurwoningen in kleine kernen is relatief gering en dat geldt ook voor Kerkwijk.

Kerkwijk

Soms zitten (middel)lange termijn ontwikkelingen de korte termijn in de weg. Dit kan op onbegrip stuiten, omdat er op korte termijn niets aan de hand lijkt te zijn. Om die reden kijkt De Kernen dan ook naar tussenoplossingen om de korte en de langere termijn, indien mogelijk, beter op elkaar af te stemmen. Voor Kerkwijk is duidelijk dat er voor ouderen voldoende senioren huurwoningen moeten zijn. Zo kan deze groep mensen in het eigen dorp oud worden die dat graag willen. De Kernen beweegt mee met zowel de langere termijn ontwikkelingen als de kortere termijn vraag.

Deel deze pagina