De Kernen goed voorbereid op de toekomst

Publicatiedatum: 30-08-2012

Zo luidt de recensie in het visitatierapport 2012 van Woonstichting De Kernen. De Kernen is bijzonder blij met de beoordeling van haar belanghebbenden op haar maatschappelijk presteren. In de periode van maart tot en met mei 2012 heeft er een maatschappelijke visitatie plaatsgevonden door onafhankelijk bureau Ecorys. Het resultaat: gemiddeld een ruime voldoende.

‘Wij beschouwen dit mooie cijfer als een cijfer dat onze belanghebbenden (gemeenten, huurdersbelangenverenigingen, zorginstellingen etc.) ook beslist op hun conto kunnen bijschrijven,’ benadrukt Marinus Kempe, directeur-bestuurder van De Kernen. ‘Dit cijfer is immers mede een afspiegeling van de constructieve samenwerking met hen. En voor een goede samenwerking moeten beide partijen zich inspannen, niet alleen wij. Het is nooit eenrichtingverkeer. Deze beoordeling bevestigt dat de fusie van ruim twee jaar geleden, de juiste stap is geweest naar een degelijke en efficiëntere organisatie, die nu nog beter voorbereid is op de toekomst. Ondanks alle economische tegenwind, zien wij deze toekomst met veel vertrouwen tegemoet.’

Belanghebbenden cruciale rol

Een visitatie houdt een gestructureerde beoordeling in over het maatschappelijk presteren van de corporatie. Hierin hebben de belanghebbenden een expliciete rol en wordt bereikt dat de visitatie informatie en verantwoording verstrekt aan de belanghebbenden over het presteren van de corporatie. De visitatie geeft ook inzicht in het presteren volgens de maatstaven van de belanghebbenden. 

Onderzoekmethodiek

De visitatiemethodiek brengt het maatschappelijk rendement in beeld door de prestaties van de corporatie te beschrijven en deze af te zetten tegen: de eigen ambities en doelstellingen, de opgaven in het werkgebied, de normen van de belanghebbenden en de financiële mogelijkheden en de mate van efficiëntie. Ook neemt de governance een bijzondere rol in. Onderzoeksbureau Ecorys maakt zoveel mogelijk gebruik van feiten en cijfers, normeringen en oordelen van anderen. De feitelijk geleverde prestaties en de waargenomen belanghebbenden oordelen vormen steeds de basis van de beoordeling. Ook bekijkt het bureau de context waarin de prestaties zijn (worden) gerealiseerd.

Totaalbeeld

De Kernen krijgt de volgende beoordelingen voor de verschillende onderdelen van de maatschappelijke visitatie:

  • Ruim voldoende als het gaat om het thema Presteren naar Ambities (6,8);
  • Ruim voldoende, voor het onderwerp Presteren naar Opgaven (7,0);
  • Ruim voldoende, waar het Presteren volgens Belanghebbenden betreft (7,3);
  • Voldoende, waar het gaat om Presteren naar (financieel) Vermogen (6,4);
  • Ruim voldoende, voor de invulling van de Governance (6,9).

Download visitatierapport.

 

Deel deze pagina