Niemand meer onvrijwillig dakloos in de Bommelerwaard

Publicatiedatum: 19-02-2014

Op 19 februari jl. hebben zeven partijen in de Bommelerwaard een samenwerkings- overeenkomst met afspraken getekend, die moet zorgen voor tijdig passende hulp of ondersteuning aan mensen om dakloosheid te voorkomen. De afspraken staan in de zogeheten Woonladder. Ondertekenaars zijn de gemeente Maasdriel en Zaltbommel, woningcorporaties Maasdriel, De Kernen en Woonlinie, de Reinier van Arkelgroep en Stichting Thuiszorg en Maatschappelijke Dienstverlening Rivierengebied (STMR). De samenwerking gaat per 1 maart 2014 in.

Woonladder vanaf 1 maart a.s.

Een samenhangende en sluitende keten van woon- en opvangvoorzieningen moet er toe moet leiden dat niemand meer onvrijwillig dakloos is in de Bommelerwaard. Het ‘gereedschap’ dat hiervoor ingezet wordt is de zogeheten Woonladder. Alle betrokken partijen dragen actief bij aan het voorkomen dat mensen in een kwetsbare positie op het gebied van wonen, tussen de wal en schip vallen. Zij vangen kwetsbare mensen op, die niet binnen de maatschappelijke opvang vallen, maar wel behoefte hebben aan een tijdelijke of urgente woning.

Voorkomen beter dan genezen
In de Bommelerwaard huren bijna 5.000 huishoudens een huis van één van de drie woningcorporaties Woningstichting Maasdriel, Woonlinie en De Kernen. Het aantal ontruimingen vanwege ernstige overlast of verwaarlozing is op jaarbasis beperkt. Toch is het oplopen van huurachterstanden het signaal dat er problemen zijn, die bij nader onderzoek niet alleen financieel van aard zijn. Gezamenlijk voorkomen is beter dan genezen.

Woonladder

De woonladder bestaat uit zes treden:

  • Normaal wonen
  • Tweede kans(beleid)
  • Bijzondere bemiddeling
  • Tussenvoorziening
  • Beschermd wonen niveau
  • Onderste trede woonladder

 

Normaal wonen

Er is een ketenoverleg waarin de verschillende partijen met elkaar samenwerken.

Tweede kans(beleid)

Dit is een tweede kans voor huurders, die vanwege overlast en/of huurschuld, door een corporatie uitgezet dreigen te worden.

Tussenvoorziening

Dit is een tijdelijke woonvorm met begeleiding op maat. De begeleiding richt zich op het mogelijk maken van zelfstandig wonen en beoogt een zekere crisisopvang: mensen die dak- of thuisloos zijn geraakt. De tussenvoorziening betreft tijdelijke woonruimte, een springplank naar regulier wonen toe.

Short stay

In de Bommelerwaard is behoefte aan een shortstay voorziening. Regelmatig komt het voor dat mensen uit de Bommelerwaard in tijdelijke nood op het gebied van wonen een beroep doen op de woningcorporaties en gemeenten. Komen ze niet in aanmerking voor urgentie, dan kunnen zij niet geholpen worden door de woningcorporaties. Dit leidt vaak tot ongewenste woonsituaties zoals wonen op een camping, te duur particulier moeten huren, of onderdak vinden in noodopvang, die eigenlijk niet voor deze doelgroep is bedoeld.

Onderste trede

Onderkomen voor dak- en thuislozen die vanwege hun gedrag/problematiek niet in reguliere woningen of voorzieningen voor groepswonen kunnen wonen. Voor deze categorie is het werkgebied Bommelerwaard te klein c.q. er zijn te weinig 'gevallen'. Daarom zijn er afspraken gemaakt met de gemeente ’s-Hertogenbosch, die beschikt over de juiste voorzieningen.

 

Deel deze pagina